Sla navigatie over

Open Vld op de gemeenteraad van september 2023

Op 18 september is er terug gemeenteraad in Eeklo...  

De agenda kan u nalezen op deze pagina

De agendapunten van Open Vld leest u hier:

1. Geen nieuwe dure studies om voetbal te huisvesten aan sportpark

2. Balloonmeeting terug naar Eeklo

3. Parkeren in Eeklo

4. Zwemmen in Eeklo

5. Sorteerafvalbakken Station Eeklo

1. Geen nieuwe dure studies om voetbal te huisvesten aan sportpark

Naar aanleiding van de gemeenteraadscommissie ad hoc in juli waarbij het voorstel van het schepencollege, om een nieuwe locatiestudie voor het voetbal te organiseren, geen meerderheid nog eensgezindheid kreeg wil Open Vld duidelijkheid wat er nu zal gebeuren.  Er was geen eensgezindheid was onder de gemeenteraadsleden, maar ook niet in de meerderheid.  Een goed uitgetekende studie van collega Gertjan Blomme en vele argumenten door de gemeenteraadsleden aangereikt leiden ertoe dat de gemeenteraadscommissie afgesloten werd met het standpunt dat er geen standpunt was.  Niet voor een nieuwe bijkomende studie, maar ook niet tegen.  Dergelijke politieke besluitvorming kunnen onze Eeklonaars en zeker de nieuwe ondernemende bestuursleden van het Eeklose voetbal missen als kiespijn!  Het is dan ook belangrijk dat de gemeenteraad deze knoop waar de meerderheid geen weet mee weet doorhakt.

Open Vld is voor het behoud en voor de verdere infrastructurele uitbreiding van het voetbal aan de Zandvleuge.  Op die manier kunnen de clubs en verenigingen die nu aan het sportpark een onderkomen ook in de toekomst verder uitbreiden.  Het werk aan het sportpark is nog niet af, en het werk aan het voetbalstadion aan de Zandvleuge kan niet wachten. Een gefaseerde aanpak behoort daarbij tot de mogelijkheden.  Daarom stelt Open Vld voor om duidelijke taal te spreken en op die manier een behoorlijk bestuur van onze stad na te streven.

Ter stemming;

De gemeenteraad van Eeklo wil dat er geen nieuwe studie komt over het voetbalgebeuren in Eeklo en de huidige locatie aan de Zandvleuge verder gefaseerd uitgebouwd wordt.  De nodige kredieten zullen daarvoor voorzien worden in de meerjarenplanning.  Deze beslissing geeft ook de bestaande clubs aan het Sportpark voldoende ruimte om hun werking op de buitenterreinen desgewenst verder uit te breiden.

 

2. Balloonmeeting terug naar Eeklo

Motivatie: We hebben gezien dat Eeklo evenementen weet te appreciëren en dat deze bijdragen tot het algemeen welbevinden van onze burgers en bezoekers.  Lokale evenementen brengen niet alleen mensen samen, ze zorgen ook voor trots en fierheid op wat we doen en wie we zijn.  Na 34 jaar Eeklose balloonmeeting (1985-2019) zag Eeklo de warme luchtballonnen naar Deinze vertrekken. De tijd waarop ieder publicitair beeld van Eeklo luchtballonnen stonden, is geschiedenis.  Het evenement zorgde voor veel bezoekers en zat als DNA vast aan onze stad.  Het loslaten van de ballonnen om financiële redenen staat duidelijk niet in verhouding met de positiviteit en uitstraling die bij onze stad hoorde.  Voor Open Vld is het definitief aanvaarden dat er geen balloonmeeting meer kan zijn niet aan de orde.  Daarom wil Open Vld voorstellen terug een ballonnenstad van Eeklo te maken.  Breng de glorie van weleer terug naar onze stad. Daarom stellen wij voor om een nieuw actiepunt in ons beleidsplan toe te voegen die volledig past onder de opsmuk van imago onder de titel ‘Eeklo wordt terug partner en startplaats in een balloonmeeting voor onze regio.  Dat partnerschap kan betekenen dat er terug contact opgenomen wordt met de organisatie van de bestaande VZW balloonmeeting, of dat Eeklo het initiatief neemt om een nieuw evenement met ballonnen te organiseren. We begrijpen dat dit enige studie, overleg en wat tijd zal nemen vandaar dat wij deze doelstelling willen relaliseren tegen 2025. Hoe dan ook meent Open Vld dat ons stadsbestuur niet verder passief kan toezien dat een groot evenement als Eeklo ballonnenstad tot de voltooid verleden tijd behoort. 

Ter stemming;

De gemeenteraad van Eeklo wil dat er terug een balloonmeeting in Eeklo georganiseerd wordt en geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om de nodige initiatieven te nemen om terug een balloonmeeting in onze stad te organiseren in 2025. 

3. Parkeren in Eeklo

Motivatie: Open Vld meent dat een visie op het parkeren in Eeklo een goede zaak zou zijn.  In ruil voor het schrappen van alle parkeerplaatsen op de Markt en niet uitvoeren van een centrumparking Decora is er nog steeds geen degelijk alternatief dat voldoet aan de wensen van bewoners en lokale handelaars.  Bovendien ziet het er naar uit dat de reden om het winterparkeren in het centrum te schrappen, nl. de start van de herinrichting van de Markt, onmogelijk onmiddellijk na de zomer van start zal gaan.  Bovendien zal ook de beloofde parking op de Kaaistraat er niet zijn en zal de aanleg van het Beukenhof zorgen voor tijdelijk geen parkeerplaats tot minder parkeerplaatsen na de heraanleg.  Het lijkt dat het dit stadsbestuur aan alle visie inzake parkeren en bereikbaarheid voor bewoners en bezoekers die bijdragen tot de lokale handel ontbreekt. 

Tot slot menen wij dat zich een nieuwe opportuniteit manifesteert voor een nieuwe ontwikkeling in Eeklo.  De leegstand van de ‘kleine Delhaize’ biedt nieuwe kansen voor een aantrekkelijke en bereikbare nieuwe ontwikkeling.

 Deze beleidsploeg heeft de perceptie doen ontstaan dat mensen die een auto bezitten of nodig hebben om zich te verplaatsen niet welkom zijn in Eeklo.  Daarom vraagt Open Vld volgende stemming, desgewenst met stemming artikel per artikel.

 Artikel 1:

De gemeenteraad van Eeklo beslist dat, nu er nog geen ingrijpende herinrichtingswerken op de Markt zullen gebeuren, het winterparkeren op de Eeklose Markt nog 1 jaar langer kan bestendigd worden tijdens de periode waarop de terrassen niet kunnen uitbreiden wegens gebrek aan afdoend alternatief in het Eeklose centrum.

Artikel 2:

Er wordt actief gezocht naar nieuwe parkeerplaatsen aansluitend bij het centrum.  Dit bij voorkeur zoals voorzien in een parking onder het nieuwe Decora-project.   

Artikel 3:  Er wordt actief initiatief genomen om over te gaan tot de aankoop van het domein ‘kleine delhaize’ die in de toekomst kan ingevuld worden als centrumparking en nieuwe aantrekkingspleister voor onze Eeklose binnenstad.

 

4. Vraag Open Vld – Zwemmen in Eeklo

Op de gemeenteraad juni besliste de gemeenteraad met meerderheid dat “De stad laat de mogelijke locaties onderzoeken op haalbaarheid en veiligheid en de voorziene kwaliteit- en Risico's”.  Graag verneem ik wat het college en burgemeester daarvoor ondernomen heeft sinds juni 2023.

5. Vraag Open Vld – Sorteerafvalbakken Station Eeklo

 De afvalbakken Markt met sorteermogelijkheid dagen goed bij aan een propere omgeving en eveneens aan een correcte manier van afvalverwerking.  Daarom stelt Open Vld voor deze afvalbakken op korte termijn ook in de stationsomgeving te plaatsen.  Kan het CBS dit opnemen in de verder uitrol van het afvalbakkenplan?

 

 

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder