Sla navigatie over

Open Vld op de gemeenteraad van juni 2023

Op 19 juni is er terug gemeenteraad in Eeklo...  Hierbij een overzicht van de punten van Open Vld:

Agendapunt Open Vld –  Wat met de parkeervrije Markt en terrasjes na deze zomer?

Motivering: De nieuwe bestuursmeerderheid SMS-NVA-CD&V besliste dat er na de zomer van 2023 niet langer mag geparkeerd worden op de Eeklose Markt, dat de overdekte tenten voor de horeca in 2024 niet meer terug mogen gezet worden en dat de groots aangekondigde herinrichting van de Eeklose Markt herleid wordt naar de noodzakelijke aanpassingen in functie van de renovatie van het stadhuis.  In ruil voor een parkeervrije Markt zou er een ondergrondse parking komen van 180 plaatsen maar ook deze boot werd gemist.  Daarop volgde alweer een aankondiging dat er een grote centrumparking komt op de rijkswachtkazerne (waar een centrumparking niet thuis hoort) dat er een parking komt op de Zuidkaai (die er al is maar hervormd wordt tot een parking met minder plaatsen) en een dubbeldekparking op het J.F. Willemsplein (tegen wanneer zou dat zijn?). 

Met andere woorden, niemand zal ontkennen dat de beloftes van deze bestuursmeerderheid om aan de voorwaarden van een parkeervrije markt te voldoen zijn niet ingelost.    Daarom stelt Open Vld voor dat deze beslissing wordt herzien en dat men ook na de uitbreiding van de zomerterrassen, de winterperiode van oktober23 tot april24 terug zal kunnen parkeren op de Markt.  Jullie hebben de bewoners, bezoekers, horeca en handelaars een alternatief beloofd en dat is er niet.  We moeten dus ook in het belang van onze Eeklose Economie en lokale handelaars en ondernemers onze verantwoordelijkheid nemen.

 Ter stemming, op voorstel van Open Vld Eeklo:

Art1: In het belang van de Eeklose economische activiteit, de toekomstperspectieven van de horeca en handelaars wordt samen met hen een toekomstvisie opgemaakt inzake het Eeklose centrum. Onze bewoners, handelaars en ondernemers hebben recht op juiste en duidelijke beslissingen van het stadsbestuur met respect voor wederzijdse beloften.

Art2: De gemeenteraad van Eeklo beslist dat de Markt in de komende winterperiodes, zijnde de periodes waarop de terrassen niet uitgebreid worden, dienst zal doen als parking zoals ook steeds in het verleden het geval was en dat minstens tot de beloofde parkeeralternatieven gerealiseerd zijn.

Art3: De uitbreiding en overkapping voor de Eeklose terrassen is een goede zaak en brengt leven in ons centrum. Daarom beslist de gemeenteraad om de uitbreiding en overkapping van de terrassen verder toe te laten zolang de markt geen totale renovatie ondergaat.

  

Vraag namens Open Vld – Aanpassing reglement gemeenteraad / OCMW-raad

 

Juridisch kader: Huishoudelijk reglement gemeente- en Ocmw-raad artikel 13.

Motivering:  Om de gemeenteraadsleden beter hun functie te laten uitoefenen willen wij de antwoordtijd voor vragen aan het schepencollege en administratie beschreven in artikel 13 van de huishoudelijk reglement inkorten.  Een behoorlijk georganiseerde administratie enerzijds en een transparant en goed functionerend beleid anderzijds heeft ons inziens niet altijd 30 dagen de tijd nodig om een antwoord te formuleren.  De tijd dat er nog brieven met de hand geschreven moeten worden of manueel opgezocht moeten worden is immers al lang achter ons.   

Daarom vraagt Open Vld dat het college van burgemeester en schepenen een voorstel aan de gemeenteraad voorlegt om deze termijnen beschreven in artikel 13 van het huishoudelijk reglement in te korten. 

In het bijzonder voor documenten die bestaan en beschikbaar zijn in de database en voorheen deel uitmaakten van een reeds genomen beslssing van het college van burgemeester en schepenen.   Voor deze paraat beschikbare digitale documenten zou een antwoordtijd van 3 dagen eigenlijk voldoende moeten zijn. We begrijpen dat een vraag die nog niet behandeld werd door het schepencollege en/of beleidsvoorbereidende termijn nodig hebben wat meer tijd vragen.  We zijn ervan overtuigd dat onze stadsadministratie bekwaam en goed genoeg georganiseerd is om dit artikel 13 aan de huidige tijdsgeest aan te passen en kijken uit naar een voorstel op de gemeenteraad van september.

Vraag Open Vld –  Stand van zaken fusies

Timing voor fusie met Eeklo.

In de gemeenteraad van juni schaarde iedereen zich achter het voorstel van Open Vld om snel duidelijkheid te brengen over een mogelijke fusie tussen Eeklo, Sint Laureins, Kaprijke en Assenede.  Concreet werd aangenomen dat dit best in de gemeenteraad van juni, ten laatste in de gemeenteraad van september zou gebeuren. CD&V bij monde van Schepen Koen Loete stelde het zelfs nog scherper.  Wat heeft deze meerderheid actief gedaan met de beslissing in de vorige gemeenteraad?  Tot slot nog even zeggen dat wij teleurgesteld zijn dat alweer de oppositie dit punt op de agenda moet zetten.  We verwachten dat een goed bestuur elke gemeenteraad een status geeft van dit dossier.

 

Vraag Open Vld –  Meer ernst voor antwoorden en uitspraken op de Eeklose gemeenteraad

Open Vld vraagt meer ernst bij het antwoorden van de vragen van de gemeenteraadsleden in de gemeenteraad. Maar al te vaak wordt geen gevolg gegeven aan de mondelinge beloften die in de gemeenteraad gedaan worden en worden uitspraken gedaan die achteraf onjuist blijken te zijn.  Laat mij duidelijk zijn dat ik dit niet wil veralgemenen naar alle leden van het CBS want soms krijg ik ook na een gemeenteraad meer informatie van sommige schepenen naar aanleiding van een vraag die ik stelde in de gemeenteraad, dit wordt ten zeerste gewaardeerd.

Om te illustreren dat het beter kan neem ik bijvoorbeeld het antwoord van mobiliteitsschepen De Sutter op de vragen in de gemeenteraad en de pers aangaande de laterale weg Leopoldlaan-Brugsesteenweg, de informatie over afsluiting Brugsesteenweg en de verklaringen over de veiligheidsingrepen langsheen de N9 die later onjuist of in contrast zijn met de verslagen van het college van burgemeester en schepenen.

Als de gemeenteraadsleden op de gemeenteraad niet meer kunnen rekenen op juiste antwoorden, waar kunnen ze dat dan wel? Als verklaringen in de pers afwijken van het standpunt in de verslagen van het college van burgemeester en schepenen, wat moeten we dan nog geloven.

Omdat de Eeklose burger recht heeft op duidelijkheid, correctheid en zekerheid vragen wij dat het college collegiaal waakt over haar uitspraken.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder