Sla navigatie over

Nieuwe meerjarenplanning voor stad Eeklo

MEERJARENPLAN 2020-2026 AANPASSING 10

Het stads- en OCMW-bestuur Eeklo kan positieve cijfers voorleggen voor de meerjarenplanaanpassing voor 2023-2024-2025-2026, die ter vaststelling wordt voorgelegd op de gemeenteraadszitting van 18 december 2023. Omdat we minimaal drie jaar vooruit moeten kijken, zijn ook geraamde cijfers voor 2026 opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing.

In 2024 werken we een aantal grote projecten af zoals het CC, het stadhuis en de Kunstacademie. Ook de aanleg van het Oeverpark in de Hartwijk en de marktherinrichting staan in 2024 op de agenda. We investeren verder in De Zuidkaai en de Paterskerksite en in verkeersveiligheid en wegeninfrastructuur: talrijke fietspaden via het Kopenhagenplan, Kaaistraat, Mandeweegsken/Korte Moeie, fietstunnels. We creëren centrumparkings in de Kaaistraat en de oude Delhaize in de Stationsstraat en zorgen voor een propere stad via ondergrondse glasbollen en nieuwe vuilnisbakken. Daarnaast zetten we in op duurzame mobiliteit en het welbevinden van onze eigen medewerkers. De stad zal evenwel geen belastingverhoging doorvoeren en snoeit niet in het personeelsbestand.

We plannen dus heel wat investeringen de komende drie jaar en laten de schuldgraad per inwoner toch dalen.

Algemene uitgangspunten en maatregelen bij de opmaak van het meerjarenplan

Bij de opmaak van het meerjarenplan moeten we steeds rekening houden met volgende zaken:

 • Inflatie
 • Toenemende vraag naar individuele hulpverlening
 • Indexering van loonkosten en sociale uitkeringen
 • Grotere bijdragen om pensioenen bij te passen
 • Prijzen van grondstoffen en materialen stijgen, dus verbouwingskosten stijgen
 • Blijvende digitalisering van de dienstverlening
 • Nieuwe noden vergen nieuwe (personeels)inspanningen

Daarnaast nemen we ook steeds een aantal maatregelen om onze cijfers zo positief mogelijk te houden:

 • Energiebesparende maatregelen
 • Realistische indexering bij de werkingskosten inplannen (niet automatisch alle kosten indexeren)
 • Personeelskosten zo nauwgezet mogelijk inschatten
 • Kritisch zijn voor organisaties waaraan wij een toelage toekennen, zoals we ook voor onszelf kritisch de oefening hebben gemaakt
 • Uitvoeringstermijnen en bedragen van investeringen zo realistisch mogelijk inschatten
 • Gespreid verkopen van het patrimonium
 • Extra lening van 3 mio euro in 2026 om financiële uitdagingen aan te kunnen

 

Investeringen 2024-2026, gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen

We voorzien de komende jaren heel wat investeringen:

 

2024

2025

2026

TOTAAL

Totale investeringsuitgaven

€ 26.676.270

€ 5.198.478

€ 5.025.942

€ 36.900.690

 

Hieronder vind je een overzicht van de grootste investeringen in 2024, 2025 en 2026, telkens vermeld bij de bijhorende beleidsdoelstelling (bij de bedragen zijn telkens ook de kosten voor plannen & studies inbegrepen):

BD-01: We garanderen dienst- en hulpverlening die voldoet aan de verwachtingen van de klant

 • IT-kosten over alle diensten heen
 • Liften stadskantoor en bib: € 80.000 (2024)

BD-02: We bouwen aan een verkeersveilige stad om Eeklo meer (be)leefbaar te maken voor iedereen

 • Vrachtwagenparking Ringlaan: € 240.000 (2024)
 • Rijkswachtsite wordt PARK-ing: € 940.000 (subsidie € 170.000) (2023-2024)
 • Toegankelijke haltes openbaar vervoer: jaarlijks € 60.000 (€ 20.000 subsidie per jaar)
 • Stadsaandeel voor fietstunnel Raverschootstraat (i.k.v. de Ring): € 200.000 in 2024
 • Studiekosten voor heraanleg Jan-Frans Willemsplein: € 30.000 in 2024
 • Aankoop en planningskosten site Delhaize Stationsstraat: € 2.650.000 in 2024
 • Fietspadennetwerk:
 • prefinanciering fietstunnel F42-B404: € 1.050.000 in uitgaven en ontvangsten (2025-2026)
 • via het Kopenhagenplan: € 1.444.869 investeringen in 2024 en 2025. Hiervoor krijgen we € 481.623 subsidie. Dit gaat om o.m. kruispunt N9-Oostveldstraat-F42, Mandeweegsken-IJzerstraat, Zandvleuge …
 • aanleg Jannekespad: € 90.000 (2025)

BD-03: We zijn als duurzame klimaatstad voorbeeld in milieubescherming en anticipatie op klimaatverandering

 • omgevingswerken De Zuidkaai: € 600.000 (2024)
 • duurzame mobiliteit personeel: € 155.000 in 2024 voor o.m. laadinfrastructuur, fietsenstallingen …). We dienen hiervoor een subsidieaanvraag bij het Pendelfonds in
 • ondergrondse glasbollen, nieuwe vuilnisbakken, hondenpoepbuizen: € 450.000 (subsidie van € 108.000) (periode 2023-2026)
 • ontharding/aanpassing Melkerij: € 100.000 (subsidie van € 50.000) (2024-2025)
 • investeren in energiezuinigheid van ons eigen patrimonium

BD-05: We versterken economisch/toeristisch netwerk om troeven in ondernemen-werken-beleven te ontwikkelen

 • € 35.000 investeren in camperterrein aan de jachthaven (2024)

BD-06: We investeren in ons ruimtelijk netwerk om onze leefomgeving aantrekkelijk te maken

 • Hartwijk – Oeverpark: € 1,3 mio (subsidie van € 1.172.180) (2023-2024)
 • Galgenakker: jaarlijks € 70.000 gedurende 10 jaar
 • Parkbegraafplaats: € 290.000 (subsidie van € 65.000) (2023-2026)
 • Markt: € 1.050.000 (2024)
 • Paterskerksite: € 4.545.000 (2024-2026): aankoop site, studiekosten (in combi met Delhaize), onderhoudskosten. We schrijven ook al € 841.820 subsidie in
 • Kaaistraat: € 120.000 (2024)
 • Ruiloperatie Vredegerecht – Douanekantoor Gentse Steenweg

BD-07: Inzet van kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen en creaties om identiteit van Eeklo te versterken

 • Renovatie CC: € 5.240.00 incl. meubilair en technische installaties (met subsidie van € 730.000) (2022-2024)
 • Blokhutten: € 85.000 – buitenaanleg en binnen (2024)
 • Speelweefsel: € 45.000 (2024), waarvan de aanleg van een ontmoetingsruimte in Sint-Jozef (met subsidie van € 19.500)
 • Bibliotheek: aanpassing balie: € 70.000 (2024)
 • Renovatie Stadhuis incl. inrichting: € 7.594.000 (met subsidie van € 1.111.000) (2022-2023-2024)

 

BD-08: Inzet kwaliteitsvolle onderwijsvoorzieningen om alle talenten te ontwikkelen in een open samenleving

 • Renovatie KA! fase 2: € 2.225.000 (2023-2024)

 

BD-09: Inzet kwaliteitsvolle gezondheids- en sociale voorzieningen om alle kansen te geven aan de inwoners

 • Renovatie noodwoningen: € 365.000 (met een subsidie van € 81.816) (2023-2024)
 • Verkoop van eigen woningen: € 1.245.000 (2024-2025)

 

Andere grote investeringsbedragen

Los van onze beleidsdoelstellingen, voorzien we de komende jaren nog grote investeringen:

 • Sint-Vincentiuskerk: € 1,1 mio (2023-2024-2025)
 • Sint-Antoniuskerk: € 425.000 (2023-2024)
 • Jaarlijkse investeringstoelage Farys met elk jaar indexatie (gaat naar € 993.000 in 2026)
 • Jaarlijkse investeringstoelage politiezone (kantoor): ong. € 250.000 per jaar
 • Investeren in (brand)veiligheid van gebouwen: € 400.000 voor brandveiligheid (2023-2024)
 • Voertuigen (o.a. dienstwagen, aanhangwagen, bestelwagen, watervat): € 245.000 in 2024
 • Jeneverhuis dakwerken/isolatie: € 310.000 (2025)
 • Stadskantoor (noodverlichting, sanitair, waterleiding, zonnewering): € 251.000 in 2024
 • Mandeweegsken - Korte Moeie – IJzerstraat: € 480.000 (2023-2024)
 • Desiré Goethalsstraat via RIOP: € 100.000 (2025)
 • Lekestraat en omgeving via RIOP: € 100.000 (2026)
 • Cocquytstraat via RIOP : € 20.000 (2026)
 • Koning Albertstraat / Tieltsesteenweg via RIOP: € 800.000 (2026)
 • Verkoop gebouw Zonneheem: € 7.535.000 opbrengst (2024)

 

Aandachtspunten in de dagelijkse werking (exploitatie)

 • Personeelskosten zijn een grote hap uit het budget. Nieuwe noden blijven ook opduiken, die we trachten te vertalen met nieuwe projecten en nieuwe medewerkers (vaak gesubsidieerd): vb. digitalisering, brugfiguur secundair onderwijs, klimaat …
 • Uitrol citymarketing (€ 155.000 in 2024)
 • Uitbouw intranet
 • Actieplan met acties rond leiderschap en welzijn van medewerkers
 • Fietslease (€ 100.000 per jaar) hoofdzakelijk gerecupereerd door verminderde uitbetaling eindejaarspremie
 • € 60.000 per jaar als toelage aan een partner die inzet op zorgbehoefte bij buitenschoolse kinderopvang
 • Uitrol gezinsarmoedebestrijdingsplan verspreid over o.a. kinderopvang en onderwijs
 • Convenanten met (intergemeentelijke) partners – extra toelage van € 30.000 voor partners die ons helpen in ons lokaal sociaal beleid
 • Werkingstoelage politie (ong. € 3,5 mio per jaar), hulpverleningszone (€ 749.000 in 2024; € 905.000 in 2025; € 851.000 in 2026)
 • Tussenkomsten UiTPAS kansentarief weer op niveau pre-corona. We voegen vanaf nu ook het bedrag aan gederfde inkomsten van onze diverse vrijetijdsdiensten in (kansentarief, maar ook welkom- en inruilvoordelen)
 • Uitbouw jongerenhuis: hiervoor is op dit ogenblik een algemeen werkingsbudget/jaar en personeelskosten voor een basisbezetting ingeschreven, zonder subsidies
 • Externe ondersteuning (marketing, stadsontwikkeling …)
 • Vermindering huurinkomsten na verkoop van eigen woningen en flats Zonneheem.
 • Gesubsidieerde projecten: Power Up, Alternerend leren, e-inclusie, Plan Samenleven …

Leningen per inwoner lager dan Meetjeslands en Vlaamse gemiddelde

We schrijven in 2026 een nieuwe lening van € 3 mio in. Omwille van onze betrekkelijk lage schuldgraad is dit verdedigbaar. Die was in 2022 omgerekend per inwoner € 891,83. Het Meetjeslandse gemiddelde was € 913,10 per inwoner; het Vlaamse gemiddelde was € 1.257,60 per inwoner. Met Eeklo vergelijkbare steden haalden gemiddeld € 1.240,04.

Deze extra lening in 2026 zal niet zorgen voor een exponentiële groei van onze lage schuldgraad t.o.v. 2022, gezien er diverse leningen in 2023-2026 de eindvervaldatum bereiken. We mogen zelfs spreken van een verdere afbouw van de schuld onder de € 800 per inwoner.

 

Positieve cijfers

De stad / het OCMW Eeklo kan bijgevolg positieve cijfers voorleggen voor de meerjarenplanaanpassing voor 2023-2026. We eindigen positief op die indicatoren waar het moet:

 • het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar positief (kunnen we met de ontvangsten van een bepaald jaar samen met de reserves uit het verleden de totale uitgaven van dat jaar betalen?). Dit halveert tussen 2023 en 2024 van € 11,7 mio naar € 5,7 mio. In 2025 en 2026 zakt dit verder naar iets meer dan € 2 mio. Het geplande investeringstempo ligt hoog in 2023 en 2024. Hiervoor gebruiken we een deel van onze spaarpot.
 • de autofinancieringsmarge is positief in 2025 (€ 337.391) en 2026 (€ 571.359) (kunnen we met het overschot van onze gewone werking (exploitatie) onze leningen afbetalen?). Ze is negatief in 2024, maar dit is toegestaan. Deze beleidsploeg toont hiermee aan dat er geen onrealistische financiële lasten doorgeschoven worden naar de volgende beleidsploeg.

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder