Sla navigatie over

Geen frontale aanval, wel suggesties en vraag tot realisme

Tussenkomst Open Vld op gemeenteraad bij voorstelling beleidsplan:

We wilden het feestje op de installatievergadering niet bederven maar willen het nu toch officieel laten notuleren. De Open Vld fractie is van oordeel dat wij onterecht en zonder respect voor ons loyale werk aan de kant gezet zijn. We hopen, en we zullen er ook op toezien dat hetgeen Open Vld de laatste maand overkomen is, ook niet het lot van de burger zal zijn. Open Vld zal ook vanuit hun nieuwe invalshoek de belangen van de burger verder vooropstellen.

ZELFDE KOERS Bij het doornemen van de beleidsnota hebben we vastgesteld dat de koers die Open Vld belangrijk vond door de nieuwe meerderheid wordt verdergezet. We beschouwen dit als een compliment. We moeten eerlijk zijn, de vorming van een nieuwe meerderheid heeft veel te lang geduurd en als we de beleidsnota lezen dan bevestigt het ons vermoeden dat het niet omwille het inhoudelijke beleidsplan was.

Sinds 2019 heeft N-VA en de CD&V bijna elk verslag van de gemeenteraad afgekeurd omdat hun tussenkomsten niet letterlijk vermeld werden in het verslag… Misschien maar goed ook want dat zou het samenwerken vandaag en het resultaat van deze beleidsnota echt niet makkelijker maken. Want…

Uit de beleidsnota kunnen we zien dat er geen ommezwaai komt in het beleid en dat is goed.

De BELEIDSNOTA Geen ommezwaai in de beleidsnota dus. Als we met een fluo-stift door de beleidsnota gaan dan zien we dat 90% ofwel beslist beleid is, ofwel in uitvoering. We noteren wel vagere formuleringen en hopen dat dit geen signaal is dat de uitvoering van enkele belangrijke projecten toch nog in vraag gesteld zal worden. We moedigen aan dat sommige, vooral ruimtelijke dossiers, nu eindelijk vooruitgang zullen kennen. De verleiding was groot om bij elk thema nog enkele suggesties mee te geven, maar we hebben ons voorgenomen om dit te doen naarmate de dossiers op de beleidstafel komen, we nemen de uitgestoken hand aan om gebruik te maken van het debat in de gemeenteraad. Toch willen we vandaag enkele bedenkingen maken omdat ze ondanks alle ambities en enthousiasme toch wel vragen oproepen.

AUTOLUW CENTRUM Uw ambitie, centrum autoluw en gebruik van 1 rijvak + ventweg op de N9, en dat op korte termijn, is duidelijk nieuw en getuigt ons inziens van sterke ambitie maar weinig realiteit. Open Vld is altijd van mening geweest dat we zo snel mogelijk werk moeten maken van de Ring om Eeklo omdat we ons centrum van de eerste keer goed en veilig zouden kunnen inrichten. Het verkeer zou in 2 snelheden verlopen wat de oversteekbaarheid nog moeilijker en gevaarlijk maakt. De luchtvervuiling zou sterk toenemen. Deze meerderheid heeft wel de steun van Open Vld als ze zegt dat de Ring versneld gerealiseerd moet worden.
De afgelopen 3 jaar heeft Eeklo daar enorme vooruitgang in gemaakt. De 4 projectnota’s werden geschreven en goedgekeurd op alle niveaus. Minister Lydia Peeters kwam naar Eeklo om de start van openbaar onderzoek fase 1 aan te kondigen en bevestigde dat de verbinding Nieuwendorpe-Tieltsesteenweg de komende 3 jaar gerealiseerd moest worden. Nog sneller dan de trein waar we nu op zitten getuigt van gebrek aan realisme. Zorg vooral dat de trein die we in gang gezet hebben niet stilvalt! Beloften die niet nageleefd kunnen worden stellen de burger teleur en doen het geloof in politiek afnemen, niet doen dus! Later deze avond komen we nog terug op een ander belangrijk punt voor Open Vld, de realisatie van een centrumparking in Eeklo.

WONEN IN EEKLO Eeklo als woonstad: Hier hadden we meer dan 3 zinnen verwacht. We vinden dit thema zelf vaag want nergens wordt gezegd hoe men de woningen betaalbaar wil houden. De aankondiging van nieuwe verkavelingen met stukken grond groter dan 500 vierkante meter vinden we goed nieuws. We kijken uit naar de goedkeuring van de eerstvolgende verkaveling op de gemeenteraad.

STADSPATRIMONIUM Als het over stadspatrimonium gaat dan hopen we dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de verkoop gronden Hartwijk en bestemming oude zwembadsite; projecten die destijds onder leiding van Groen (en nu ook rood) niet deftig opgestart konden worden. Komen daar die verkavelingen met meer dan 500 m2 grond?

ECONOMIE Als het over economie, werk en ondernemen gaat worden ook hier de succesformules uit het verleden verder gezet. We moedigen dit aan want ook in Eeklo is een goede economische barometer de basis voor welvaart voor iedereen. September 21 staat dankzij het Vlaams en lokaal beleid de werkloosheidgraad in Eeklo op de laagste van de 15 jaar en zakte sneller dan de ons omliggende gemeenten. We hopen dat u deze tendens kan verderzetten. Als nieuwe ambitie van dit stadsbestuur lezen we dat leegstaande panden omgevormd zullen worden tot woningen; dit is toch wel een doorn in het oog van Open Vld Eeklo. Vooral ons centrumwinkelgebied wordt beter gestimuleerd op een economisch actieve manier, leegstandcijfers verminderen door winkels om te vormen tot woningen is een truck van de foor die alleen maar goed is voor statistiek. Ook vanuit de Economische raad werd altijd geadviseerd om geen woningen toe te laten op het gelijkvloers in het kernwinkelgebied. Open Vld is blij dat er verder werk gemaakt wordt van het PRUP ontsluitingsweg Balgerhoeke en regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke. De goedkeuring van dat PRUP in samenwerking met de provincie en Veneco vraagt nog een moeilijk traject. Ook Open Vld wil een proper en duurzaam regionaal bedrijventerrein en ziet dat slechts haalbaar als er een veto-recht is van de stad Eeklo bij de verkoop van de terreinen aan de bedrijven. Het lijkt ons de evidentie zelf dat het Eeklose beleid mee de keuze van die bedrijven bepaalt.

NETHEID: De nieuwe schepen is moedig wanneer hij zegt dat Eeklo netter zal worden omdat iedereen voor eigen deur moet vegen. Open Vld is het eens dat het imago van een stad onlosmakelijk verbonden is met netheid en degelijk groenonderhoud. Andere steden tonen het ons voor; dit kan alleen als er voldoende middelen en medewerkers ingezet worden die 7 dagen op 7 beschikbaar zijn. We sluiten ons aan bij het feit dat een aanpak van de middenberm nu voorop moet staan nu de hardnekkige remblok in het schepencollege verdwenen is.

CULTUUR: De schepen van cultuur zal zijn handen vol hebben met 1 groot project. Een project waarvan de meerderheid van het nieuwe college van burgemeester en schepen al 3 jaar uitroept dat het slecht, lelijk, onverantwoord en veel te duur zal zijn. De grootste tegenstander van het project mag het nu uitvoeren en onthoud mijn woorden, hij zal met veel fierheid het lintje van het door hem gedoemd cultuurcentrum doorknippen. Politiek kan ook mooi zijn niet?

ZANDVLEUGE: Het verstand heeft het gehaald en de schepen van sport gaat nu toch voor een voetbalstadion aan de Zandvleuge, goeie keuze vindt Open Vld.

STAD VOOR DE JEUGD: Ook hier wordt verdergebouwd op het succes en niet in het minst op dat van het BKO-beleid van college Ann Vandendriessche. Ik meen te lezen dat de opvang nog verder zal uitbreiden zowel in plaatsen als in openingsuren. Dit is heel ambitieus en hopelijk ook betaalbaar.

FUSIES: Open Vld volgt de idee dat fusies bijdragen tot beter rendement en dienstverlening ten behoeve van de bevolking. Indien gewenst willen wij ook daar met onze kennis en relaties meewerken aan een schaalvergroting. Maar ook hier wordt tijd een belangrijke factor. Een fusie realiseren vraagt minstens 2 jaar na beslissing, dus de timer is ingesteld.

GEZONDE FINANCIEN: Open Vld is teleurgesteld met de weinige niet-veel-zeggende-woorden als het over onze portemonnee gaat. We zijn het eens met de slogan ‘stilstaan is achteruitgaan’ en de aangekondigde investeringspolitiek. Maar, zoals je later op de avond zal horen, willen wij graag duidelijke taal; Open Vld stelt dan straks ook de belofte om de belastingen voor de burger en bedrijven niet te verhogen vast te stellen in een gemeenteraadsbesluit.

GEEN FRONTALE AANVAL U ziet geen frontale aanval op het beleidsplan, wel suggesties en vraag tot duidelijkheid. We begrijpen dat we daarop vanavond geen sluitend antwoord kunnen krijgen en wachten in dat kader ook de nieuwe meerjarenbegroting af die, we veronderstellen, in november zal voorgelegd worden. Daar zal immers blijken wat overeind blijft en krijgt uw beleidsplan ook een aangepast budget.

TOT SLOT… Dames en heren, ondanks het feit dat Open Vld liever zelf mee aangeschoven had aan de beleidstafel om actief en uitvoerend mee te werken aan de beleidsdoelstellingen die in 2019 werden geformuleerd, zoals we in het verleden steeds loyaal gedaan hebben, hebben wij de klik gemaakt. De teleurstelling in persoonlijke relaties zorgt voor littekens. De puur politieke teleurstelling heeft, mede dankzij de vele aanmoedigingen van sympathisanten die deze situatie niet correct vinden, en dat zelfs over alle partijgrenzen heen, plaats gemaakt voor een gevoel van doorzetting en kracht; Open Vld blijft dan ook welliswaar van op een andere plaats, ijveren voor de Eeklonaar en onze stad!

Namens Open Vld Eeklo

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder