Sla navigatie over

Warmtenet Eeklo een serieus stukje dichterbij

Persmededeling van de stad Eeklo;

Op de gemeenteraad van 16 maart 2020 wordt het masterplan voor het warmtenet van Eeklo voorgelegd voor definitieve goedkeuring. Na bijna 10 jaar studiewerk zal Eeklo hiermee de eerste stad in België worden die haar grondgebied onder voorwaarden openstelt voor de bouw van een warmtenet van 25 tot 30 km, met een mogelijkse jaarlijkse besparing van 30.000 ton CO2 als gevolg.

Reeds in 2012 werd een eerst technische en financiële haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Bij gebrek aan een juridisch kader voor warmtenetten in Vlaanderen ontwikkelde de stad Eeklo een nieuw juridisch kader in de vorm van een concessieovereenkomst. Dit ondersteund door VVSG, Met deze benadering stelt Eeklo haar grondgebied open voor het ontwerp, aanleg en exploitatie van een warmtenet. Op 26 juni 2016 keurde de gemeenteraad de gunningsleidraad voor het toekennen van de concessie voor openbare werken op het openbaar domein goed. Vervolgens ging de stad Eeklo in onderhandeling met het consortium Ecopower cvba-Veolia nv. Dit juridisch kader verveelvoudigt de mogelijkheden voor warmtenetten in Vlaanderen.

Eén van de belangrijke gunningscriteria was burgerparticipatie en de mogelijkheid dat burgers direct, (en dus niet enkel financieel) kunnen participeren en inspraak krijgen. In totaal voor 35%. Ook op dit vlak vormt warmtenet Eeklo zelfs een wereldprimeur want het is de allereerste keer dat een consortium is opgericht tussen een grote multinational (Veolia) en een burgercoöperatie (Ecopower).

Het consortium ‘Warmtenet Eeklo’ diende eind 2019 een Masterplan in dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en nu ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van maandag 16 maart. Dit is een zeer belangrijke stap waarbij de stad Eeklo groen licht kan geven om het eerste stuk van het warmtenet aan te leggen. Het masterplan gaat uit van een gefaseerde uitrol met twee belangrijke fases. Enerzijds de uitrol vanaf de afvalenergiecentrale IVM tot aan het industrieterrein Nieuwendorpe en anderzijds de uitbouw van een aantal zelfvoorzienende warmteclusters in de stad. De uitbouw van een eerste warmtecluster aan het Sportpark wordt mogelijks ook één van de eerste realisaties op het terrein voor het consortium. Maar ook verder in de stad zal worden gezocht naar zogenaamde warmtekansen om verloren warmte, bijvoorbeeld uit industriële processen, te koppelen aan dit net. Op termijn wordt de mogelijkheid onderzocht dat huishoudens met een eigen hernieuwbare warmteinstallatie (bijvoorbeeld warmtepomp of zonneboiler) ook leverancier worden van dit net waardoor de rentabiliteit van deze installaties vergroot zonder premies, maar door een optimalisatie van het gebruik.

In november 2017 werd het Europees Burgemeestersconvenant ondertekend. Een jaar later volgde het klimaatactieplan waarbij de stad zelfs de ambitieuze uitdaging aangaat om tegen 2030 de uitstoot van CO2 met maar liefst 68,5% te verminderen. Na de pioniersrol van stad Eeklo in windenergie om lokale hernieuwbare elektriciteit op te wekken, komen daar dus aanzienlijke inspanningen bij om de warmtebehoefte van de stad te verduurzamen. Op zich een logische stap, want bij een gemiddeld huishouden gaat twee derde van het energieverbruik naar verwarming en sanitair warm water.

Concreet betekent de aanleg van een warmtenet, gevoed door hernieuwbare energie en/of restwarmte, een verdere uitbouw van dit succesvolle energieverhaal in de praktijk. En op deze manier kan de stad Eeklo concrete stappen verderzetten in haar Vlaamse pioniersrol en om een klimaatneutrale stad te worden.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder