Sla navigatie over

Advies 'Stikstof Stad Eeklo'

OPEN VLD: "Vaag advies met niets engagerende vragen tot bijkomend onderzoek voor wat Eeklo betreft' om de Eeklose landbouwers gerust te stellen.  In Eeklo zijn voor alle duidelijkheid geen bedrijven getroffen."

STADSBESTUUR EEKLO FORMULEERT OPMERKINGEN OP ONTWERP PAS

Om de natuurkwaliteit te verbeteren heeft de Vlaamse regering beslist om de impact van stikstof op een programmatische manier terug te dringen. Om dit te realiseren werd een ontwerp PAS (programmatische aanpak stikstof) en een bijhorend plan-MER opgesteld. In het kader van het openbaar onderzoek formuleerde de stad Eeklo enkele opmerkingen aan de Vlaamse regering.

In de ruime omgeving rond Eeklo zijn er enkele habitatrichtlijngebieden terug te vinden waarop de bedrijven van Eeklo een impact kunnen op uitoefenen en die meegenomen worden in de impactscore van deze bedrijven.  In Eeklo zijn er ook percelen landbouwgrond aanwezig die gelegen zijn binnen de habitatgebieden of zoekzones.

De stad Eeklo vraagt in haar advies om de sociaalmaatschappelijke kosten en baten van de voorgestelde maatregelen uit het plan beter in kaart te brengen. Een diepgaande analyse om de impact van deze kosten op de landbouwsector, voeding ed. te onderzoeken is uiteraard nodig.

Het beoordelings- en significantiekader van het ontwerp biedt volgens het stadsbestuur bovendien heel weinig ontwikkelingsmarge voor jonge landbouwers. Om een toekomstgerichte ontwikkeling en vergunningverlening veilig te stellen van landbouw- en industriële bedrijven is het daarom belangrijk om in de PAS ook deze ontwikkelruimte in te bouwen.

Verder vraagt de stad Eeklo om een snelle uitrol van het ondersteunend beleid. Dit is belangrijk voor de getroffen landbouw- en industriële bedrijven en voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. Dit ondersteunend beleid moet volgens het stadsbestuur in verhouding staan tot het geleden verlies, de vergunningstoestand, de impact en de gedane investeringen.

Meer info naar een gerelateerde pagina of document is in het bericht niet beschikbaar.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder