Sla navigatie over

Stad Eeklo verkoopt voor meer duurzaam beleid

STADSBESTUUR ZET EXTRA MIDDELEN IN OP DIENSTVERLENING DOOR VERKOOP ONROERENDE GOEDEREN

Het stadsbestuur van Eeklo gaat een deel van haar patrimonium verkopen. Verschillende woningen, gebouwen en percelen krijgen binnenkort dus een andere eigenaar. Het gaat onder andere om de appartementswoningen van lokaal dienstencentrum Zonneheem, een aantal sociale huurwoningen, het oude politiekantoor, de voormalige zwembadsite, de sociale site De Meerling en de bouwzones van de Hartwijk-site.

Het is geen kerntaak van de stad om onroerend goed te onderhouden dat al jaren leegstaat en waarin vandaag en morgen geen nuttige overheidsfunctie kan beoefend worden. Bovendien is de onderhouds- en renovatiekost te hoog om te dragen. Het verkopen van dergelijke onroerende goederen past dus binnen een gezond en logisch vastgoedbeheer.

Het stadsbestuur wil met de opbrengst nieuwe investeringen financieren en volop inzetten op stadsontwikkeling en de transformatie naar een moderne, veilige, leefbare en duurzame stad. Het verbeteren van de dienstverlening naar de burger toe is hierbij prioritair.

Zo loopt de verkoop van het oude politiekantoor in de Tieltsesteenweg verder in 2023. De voorwaarden en de prijs werden al bepaald in de gemeenteraad van oktober 2022.  

Ook de sociale site in de Moeie, De Meerling, wordt niet meer gebruikt voor de dienstverlening van de stad nu de SOM en dergelijke het gebouw verliet. Het pand wordt daarom in 2023 verkocht.

Bijkomend gaat het stadsbestuur op zoek naar een kwalitatieve overnemer voor de 40 seniorenflats die gevestigd zijn boven LDC Zonneheem en de 10 bijhorende garages. De bewoners werden hierover vandaag al geïnformeerd tijdens een infovergadering.

Andere spelers op de markt hebben immers meer expertise in huis op vlak van woningenbeheer en – assistentie. Het bestuur zal er daarbij over waken dat de overdracht geen impact heeft op de huidige bewoners en zij blijvend kunnen genieten van de beste zorgen en voorzieningen. Voor bewoners in de toekomst verankeren we het sociale karakter van de flats. Het volledige dossier moet echter nog worden uitgewerkt door de bevoegde diensten en worden voorbereid in volle transparantie en in samenspraak met de bewoners. De uitbating en de eigendom van LDC Zonneheem blijft wel onder eigen beheer.

Verder worden in 2023-2024 een aantal sociale woningen stelselmatig te koop aangeboden. Het verhuren van woningen, met uitzondering van de tijdelijke noodopvang, is immers geen kerntaak van het stadsbestuur.

Ondertussen wordt er ook nagedacht over de verkoop van de bouwzones op de Hartwijk-site en de verkoop van de oude zwembadsite. Die realisaties zijn gepland in 2024 en in 2025.

Tot slot wordt er een kleine opbrengst voorzien van de verkoop van kleine stadspercelen, bijv. voor de plaatsing van elektriciteitscabines.

De verkoop van onroerende goederen die weinig bijdragen tot de Eeklose dienstverlening zorgt ervoor dat de stad geschat € 18 966 000 kan investeren in de verduurzaming van het stadspatrimonium en in het verbeteren van de huidige en toekomstige dienstverlening.

“Als stadsbestuur moeten wij in huidige tijden kiezen voor de noodzakelijke kerntaken van een lokaal bestuur.  Met de voorziene opbrengsten willen we verder een goede dienstverlening voor onze burgers uitbouwen en de stadsontwikkelingen meerdere kansen bieden.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder