Sla navigatie over

PROgramma: Open VLD wil...

We hebben tal van concrete doelstellingen vastgelegd maar willen de komende maanden ook een nieuwe debatronde met de bevolking. Geen deur aan deur gebel om dingen te beloven maar wijkmeetings om te luisteren wat de bevolking bezighoudt. Nu al hebben we een lijstje klaar maar zoals gezegd is dit pas een begin.

In het straatbeeld:

 • Meer groen maar groen dat onderhouden wordt door de stad.
 • Inzetten op EEkloNet en meer personeel maar ook sensibilisering bevolking om alles proper te houden.
 • Gas-optreden bij sluikstorten of bevuilen van de straat
 • Camera’s inzetten op gevoelige locaties (vandalisme-sluikstort-netheid)
 • Leegstand; motiveren van eigenaars om te verhuren / verkopen
 • Leegstand; Subsidies ter bevordering renovatie
 • Leegstand; Na 3 jaar taxatie om geen slapende eigendommen in centrum te hebben
 • Meer renovatie van panden aanmoedigen / makkelijker maken / ondersteunen bij plannen
 • Subsidiezones voor buurtrenovatieprojecten
 • Imagoverbetering om jonge en werkende gezinnen aan te trekken in onze stad
 • Imagoverbetering door public relations voor onze stad
 • Meer activiteiten door ondersteuning privaatinitiatief

Veiligheid in onze stad:

 • Veiligheid en bescherming van ons privé-eigendom maar ook beveiliging voor openbare ruimte
 • Gas-toezicht met gemeenschapswachten die kunnen optreden tegen overlastfenomenen
 • Meer toezicht in schoolomgevingen door politie maar ook door gemeenschapswachten
 • De politieman moet goed zichtbaar zijn op straat - wijkrondes en centrumaanwezigheid
 • Meer speciale politieacties tegen inbraakplagen, drugsoverlast en hinderlijk gevaarlijk verkeer
 • Nultolerantie voor drugsdelicten
 • Nultolerantie hinderlijk voet- en fietspadparkeren
 • Cameratoezicht op alle invalswegen en gevoelige locaties in onze stad

Wonen in onze stad:

 • Woonkwaliteit boven kwantiteit, streven naar voldoende grote woningen
 • Woonkwaliteit door woondensiteit te beperken tot sociaal aanvaardbaar niveau
 • Conformiteitsattesten voor alle verhuurbare woningen om prijs/kwaliteit te verantwoorden
 • Conformiteitsattesten inzake brandveiligheid en maximale bewoning
 • Goede sociale mix in verschillende woonwijken, exclusieve bouwmaatschappijen beperken
 • Voldoende openbare ruimte; parking voor iedereen; centrumparkings en wijkparkings
 • Voldoende openbare ruimte; parkruimte en basic speelterreintjes om buitenspelen te bevorderen
 • Wijken duidelijk afbakenen door infrastructurele ingrepen tegen sluipverkeer, zwaar vervoer en ter beperking van de snelheid (zone 30)
 • Afspraken met bouwsector voor voldoende gedeelde ruimte en voldoende grote woningen
 • Actief en participatieve samenwerking met bouwmaatschappij(en)

Eeklo mobiel voor elke Eeklonaar;

Ring om Eeklo met vlotte doorstroming gemiddelden 70 km/u Ontsluiting voor Balgerhoeke zodat Balgerhoeke een woonwijk kan zijn Voldoende aansluitingen naar de Ring zodat centrum ontlast wordt Geen zware vrachtwagens meer door Eeklo en parkeerverbod voor zwaarvervoer in bebouwde kom Goed circulatieplan zodat alles bereikbaar is en blijft Geen knip in centrum, eerder verblijfsgebied met variabele doorstroming Herinrichting van de N9 van Ring tot Ring in functie van veilig leefbaar verkeer Studentenmobiliteit organiseren Nette egale voetpaden en gescheiden fietsverkeer langsheen de N9 (behalve verblijfsgebied)

Investeren in parkeren, in het centrum en in wijken Bewonersparkeren faciliteren Gedifferentieerd parkeertarief (rood-oranje-groen) Aangename en veilige parkings creëren

Gescheiden brede fietspaden waar mogelijk, aanpassen aan huidig fietsaanbod (snel-bak-…) Voldoende overdekte fietsparkings inrichten Voldoende brede voetpaden, egaal zodat comfortabel voor mindermobielen

Inspraak en informatie:

 • Rechtstreekse Participatie burgers (openbare onderzoeken, persoonlijk aanschrijven aangelanden, actief bevragen, opmerkingen opvolgen)
 • Open in communicatie Belangrijke actoren zoals scholen, grote bedrijven, ziekenhuizen enz. meer betrekken Adviesraden meer betrekken en acties evalueren

Sociaal actief

Logistiek ondersteunen van onze culturele – sportieve – jeugd en sociale organisatie Acties tegen vereenzaming bij sociale doelgroepen (jong-oud-armoede,…) Straathoekwerking in kader van sociale problematiek Uitbouw lokaal dienstencentrum tbv alle senioren in onze stad Vrijwilligerswerking ondersteunen ifv jaarlijkse evaluaties Wijk en ontmoetingsruimtes ter bevordering van sociaal engagement Meer beleving in de stad; muziek, bankjes, fietsbars, Optimaliseren bereikbaarheid tegenover ouderen, spijbelende jeugd, hangjongeren, sociale doelgroepen waaronder ook zoektocht naar kansarmoede. Voldoende aanbod sport, kinderopvang, vrije tijd Impuls naar toerisme op basis van lokale kwaliteiten (Huysmanshoeve-stoomcenter-…) Basic Speelpleintjes uitbouwen in elke nieuwe verkaveling Uitbouw zuidkaai als laagdrempelig sociaal ondersteuningscentrum - sociaal huis Samenwerking met diverse partners voor ondersteuningsaanbod Samenwerken professionele diensten en sectoren (onderwijs, kinderopvang, jeugdhuis, tewerkstellingsorganen,…)

Ondersteuning en samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers Ondersteuning van eenoudergezinnen in kansarmoede Gelijke kansenbeleid met ondersteuning maar niet zonder verantwoordelijkheid Uitbouw sociaal beleid voor wie het echt noodzakelijk is (screening)

 • Aansporen tot gemeenschapsdiensten voor leefloners en langdurige werklozen ter bevordering sociaal engagement.
 • Opleiding en begeleiding langdurige werklozen naar een nieuwe job

 • Begeleiding schoolverlaters in zoektocht naar lokaal en aangepast werk.

 • activeringstrajecten intensiever begeleiden en opvolgen (motivatie betrokkene hoog houden)

-actief opsporen vb. vanuit detectie schoolproblematieken, sociale politie, budgetbegeleiding, psychiatrie, vanuit OCMW …)

MILIEU

Toekomstgerichte projecten warmterecuperatie; milieuvriendelijke en duurzame bedrijven in Balgerhoeke met een energieneutraal profiel dankzij warmterecuperatie IVM/ Herinrichting stadscentrum ifv betere kwaliteit (lucht-geluid-veiligheid) Verpoosruimten die uitnodigen tot sociaal en sportieve activiteiten Algemene toepassing duurzaamheidsprincipes binnen de stad(sadministraties)

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder