Sla navigatie over

Open Vld op de gemeenteraad van mei 2023

Op 17 mei is er terug gemeenteraad in Eeklo...  Hierbij een overzicht van de punten van Open Vld

Timing voor fusie met Eeklo. 

Motivatie:

Er is de laatste weken veel te doen omtrent het fusieverhaal voor onze stad Eeklo.  Het burgerpanel, dat representatief moet zijn voor alle Eeklonaars  sprak ons inziens een logische voorkeur uit, ondanks de studie uitwees dat Maldegem eigenlijk op alle vlakken de eerste keuze zou moeten zijn.  Jammergenoeg liet Maldegem al weten daar in geen geval te willen op ingaan.

We zijn op een 500 dagen voor de verkiezingen, hoog tijd dus om keuzes te maken.  3 of 4 gemeenten samen tot 1 nieuwe stad formeren vraagt immers een intensieve inspanning en begeleiding.  Ook politiek moet er voldoende tijd en ruimte zijn om ons te organiseren op de komende gemeenteraadsverkiezingen.  CD&V maakte, bij monde van Koen Loete, in de pers al een duidelijk statement: Tegen de gemeenteraad van juni moeten de gemeenten zich duidelijk uitspreken anders hoeft het niet meer. Dit zet natuurlijk druk op de ketel, maar na 5 jaar bestuur moet het stilaan duidelijk worden wat mogelijk of haalbaar is.  Ook Open Vld wil duidelijkheid, het beleid van onze stad zal immers financiële keuzes moeten maken op basis van het al dan niet slagen van een fusie.  Hoe langer deze beslissing op zich laat wachten, hoe langer een vorm van onbestuurbaarheid zal zijn, want iedereen weet dat de financiële budgetten nu al zijn opgemaakt in het kader van een fusieverhaal voor Eeklo.

Ter stemming;

Open Vld vraagt dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt inzake een mogelijke fusie met Eeklo.  Het schepencollege krijgt dan ook de opdracht een principiële goedkeuring te agenderen bij voorkeur in de gemeenteraad van juni, ten laatste gemeenteraad van september 2023.

 

Oproep tot registratie stemmen voor 16 jarigen bij Europese verkiezingen.

 

Motivatie:

Bij de volgende Europese verkiezingen in 2024 mogen jongeren vanaf 16 jaar stemmen.  Door de goedkeuring zullen naar schatting 270.000 jongeren tussen 16 en 18 jaar bij de Europese verkiezingen hun stem kunnen uitbrengen. Open Vld vindt het een goede zaak dat jongeren die dat willen, gebruik kunnen maken van dat stemrecht.  Belangrijk daarbij is dat de jongeren zich registreren want de uitnodiging om te gaan stemmen krijg je niet zomaar automatisch. Daarom wil Open Vld dat er een informatie- en aanmoedigingscampagne opgezet wordt om Eeklose jongeren te informeren en op te roepen om zich te registreren. Vanaf 09 mei kunnen alle jongeren vanaf 15 jaar zich registreren via de website van de federale overheid via inschrijving.verkiezingen.fgov.be

Ter stemming: 

Open Vld vraagt dat de stad Eeklo het stemmen vanaf 16 jaar aanmoedigt door middel van een neutrale informatie- en aanmoedigingscampagne via de stedelijke website waar niet alleen de informatie gegeven wordt maar ook de link geplaatst wordt waar Eeklonaars vanaf 15 jaar zich kunnen inschrijven.  Ook via de jeugdraad, de jeugddienst en het scholenoverleg spreekt de stad zich positief uit over het stemrecht voor 16 jarigen.

 

Zo snel mogelijk een tweede gemeenschapswachter!

Motivatie: 

De stad Eeklo wijzigde in de vorige bestuursmeerderheid de personeelsformatie zodat voortaan 2 gemeenschapswachters voorzien zijn.  De bedoeling was gelet op de bijzonder positieve ervaringen met onze 1e gemeenschapswachter een tweede in ons straatbeeld te voorzien die bovendien ook GAS-overtredingen kan uitschrijven en zo de overlast van onze Eeklonaars te verbeteren en eventueel te beteugelen.  Open Vld stelt vast dat er momenteel een besparingsmaatregel aan de gang is door personeel dat voorzien is in het kader niet in te vullen of personeel dat ziek of met onbepaald verlof is, niet te vervangen.  Dat is extra belasting van bestaande dienstverlening en zorgt voor minder dienstverlening voor de bevolking. 

Ter stemming; 

Open Vld wenst dat er zo snel mogelijk werk gemaakt wordt van de aanstelling van een 2e gemeenschapswachter. Bovendien vraagt Open Vld dat er niet bespaard wordt op het niet invullen van het personeelskader of het niet vervangen van langdurig afwezig personeel.

 

Vragen Open Vld – Herstel wegenis  

Ik krijg veel vragen in verband met de herstelling van de wegenis van de wijken achter het station.  Na de renovatie van de huizen van de woonmaatschappij zouden voetpaden en rijweg in de buurt aangepakt worden en niet het minst deze in de Guido Gezellestraat.  Wat is het plan van aanpak en de voorziene budgetten voor deze en andere straten daar in de omgeving.

Ook in de Sportlaan tussen parking en B.L. Pussemierstraat en in de Kriekmoerstraat (vooral kruispunt Oostveld- Kriekmoerstraat moeten de putten opgevuld worden want de toestand is er momenteel zeer gevaarlijk voor alle weggebruikers.

 

Wil je alle punten van de gemeenteraad 17 mei inlezen?  Dat kan hier.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder