Sla navigatie over

Gemeenteraad Oktober: Meer controle op sluikstort en wegwerppiraten

Gemeenteraad 24 oktober. Toegevoegd punt van de Open Vld-fractie.

Naam indiener: Christophe De Waele

 Principebeslissing tot aanstellen zwerfvuilhandhavers

TOELICHTING

Zwerfvuil en sluikstorten zijn al jaren een doorn in het oog van elke Vlaming. Bovendien zijn dit grote ecologische en maatschappelijke problemen die veel geld kosten aan de maatschappij. Op Vlaams niveau wordt een geïntegreerd beleid gevoerd in samenwerking met alle betrokken stakeholders om de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen met 20% ten opzichte van 2015. Ook in Eeklo zijn dagelijks heel wat vrijwilligers aan de slag. De resultaten tonen echter aan dat een tandje moet worden bijgestoken want ondanks de inspanning van diensten, mooimakers en vrijwilligers is ons straatbeeld nog niet OK.  We stellen ook vast dat de handhaving door politie en IVM ontoereikend is om een ommekeer te zijn.

Mede gefinancierd door de verpakkingssector (Fost Plus) houden 30 handhavers bij de OVAM zich bezig met het controleren op zwerfvuil. De looptijd van het project is van midden 2021 tot midden 2024. In samenspraak met de lokale besturen wil de OVAM inzetten op handhaving van zwerfvuil via de GAS-reglementering. De handhavers zwerfvuil zullen werken als GAS-vaststellers in samenwerking met de lokale besturen en op basis van de lokale politiereglementen. De lokale besturen kunnen gratis een beroep doen op een deel of geheel van het team handhavers zwerfvuil ter ondersteuning van een handhavingsactie inzake zwerfvuil. Dit steeds in samenspraak met het team terreincontrole van de OVAM en naargelang de beschikbaarheid van de handhavers.

Voorwaarde om te kunnen optreden in een gemeente is de aanstelling op naam als GAS-vaststeller door de gemeenteraad voordat de actie kan opgestart worden. In het aanstellingsbesluit moet er een expliciete opsomming zijn van de artikels uit het politiereglement (bijv. over zwerfvuil, hondenpoepzakjes etc.) waarop de handhavers kunnen sanctioneren.

JURIDISCH KADER

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; en meer in het bijzonderartikel 21 §1, 2°;

Gelet op het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van tot vaststelling van het gemeentelijk reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Overwegende de noodzaak om deze gewestelijke personeelsleden aan te stellen als vaststeller gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de sanctionering via een gemeentelijke administratieve sanctie van overtredingen op de bepalingen van gemeentelijke reglementering de binnen hun welomschreven bevoegdheid te situeren zijn; dat deze gewestelijke vaststellers enkel binnen de omschreven bevoegdheid mogen optreden.   Meer informatie over de mogelijkheden en aanvragen zijn te raadplegen op https://ovam.vlaanderen.be/handhaving-zwerfvuil2


Voorstel tot stemming;

 BESLUIT

Artikel 1: Er worden gewestelijk vaststellers aangesteld voor de gemeentelijke administratieve sancties Eeklo voor de vaststelling van overtredingen met betrekking tot sluikstort.

Artikel 2: Het schepencollege voorziet in de aanvraag en uitvoering van dit besluit.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder