Sla navigatie over

Jaarrekening heeft boni van 6 mio euro

ONDANKS DE FINANCIËLE UITDAGINGEN SLUIT EEKLO DE JAARREKENING 2022 POSITIEF AF

Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan van de stad en het OCMW Eeklo in het najaar van 2022 stonden we voor enkele bijzondere financiële uitdagingen, zoals de gevolgen van de coronacrisis, de energiecrisis, de inflatie, enzovoort. Uit de jaarrekening 2022 blijkt echter dat we goed zijn omgegaan met deze uitdagingen en net als voorgaande jaren sluit Eeklo de jaarrekening 2022 positief af. We moeten echter met de nodige zorg en aandacht naar de toekomst blijven kijken.

Beleidsevaluatie via een nieuwe tool

In 2022 maakte het bestuur de keuze om van 7 naar 9 prioritaire beleidsdoelstellingen over te stappen. Om deze 9 beleidsdoelstellingen te realiseren heeft de stad 171 acties geformuleerd.

De beleidsevaluatie in de jaarrekening is tot stand gekomen met behulp van een nieuwe tool genaamd Pepperflow.Deze rapporteringstool maakt een automatische koppeling tussen inhoud en cijfers vanuit de boekhoudsoftware mogelijk.

De actieverantwoordelijken hebben onder begeleiding van onze beleidsmedewerker de stand van zaken op 31 december 2022 doorgegeven voor de prioritaire acties. In het rapport kan iedere lezer nagaan hoever het staat met de uitvoering van de prioritaire actieplannen van het bestuur per beleidsdoelstelling.

De beleidsevaluatie bevat indicatoren die ons vertellen in hoeverre we goed op weg zijn om de gestelde beleidsdoelstellingen te realiseren. Dit omvat onder meer de netto-groei van het aantal ondernemingen, het aantal vervroegde schoolverlaters, het gebruik van UiTPAS met kansentarief in onze eigen vrijetijdsdiensten, het aantal kilogram restafval per inwoner en het aantal ritten met deelfietsen. Door dit gericht te meten kunnen we nagaan of we in de nabije toekomst extra inspanningen moeten leveren om bepaalde acties of werkwijzen bij te sturen.

Hoe zitten we er budgettair voor?

In ons meerjarenplan met betrekking tot 2022 raamden we op een negatief budgettair resultaat, waardoor we beroep moesten doen op een budgettaire reserve van de vorige jaren. Echter, het resultaat van de jaarrekening 2022 laat een positief budgettair resultaat zien van €6.313.655 voor het boekjaar.

Dagelijkse werking

Met een realisatiegraad van 95% op de exploitatie-uitgaven en 97% op de exploitatie-ontvangsten scoren we hoog. Dit wil zeggen dat de budgettaire planning en de uitvoering van het beleid dicht bij elkaar liggen.

De helft van onze exploitatie-uitgaven, ongeveer € 18 500 000, wordt gebruikt voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioen van de mandatarissen en de personeelsleden van de stad en het OCMW Eeklo. In 2021 ging het nog om € 17 500 000. De vele loonindexeringen in 2022 zorgden voor een groot deel van de stijging.

Ongeveer 10% gaat naar individuele hulpverlening door het OCMW.

Daarnaast zijn de uitgaven voor gas en elektriciteit in 2022 gestegen met meer dan 60% ten opzichte van 2021. We gingen van een uitgave van € 740 000 naar een uitgave van            €1 205 000 in 2022. Dit komt vooral door de stijging van de gasprijzen.

Van de toegestane subsidies gaat ongeveer 62% naar de veiligheid van de burger via de politie- en brandweerdiensten.

Natuurlijk geen uitgaven zonder exploitatie-ontvangsten. Hier volgt een overzicht van de inkomstenbronnen in 2022.

Het aandeel van het gemeentefonds is hierbij niet onbelangrijk voor de stad. Hierbij zien we een jaarlijkse stijging tot € 9 324 586 in 2022.

Investeringen

Wat betreft de investeringen is de realisatiegraad echter laag, met 42% voor investeringsuitgaven en slechts 27% voor investeringsontvangsten.

In 2022 hebben we bijna € 7.000.000 minder geïnvesteerd dan gepland in het meerjarenplan. Dit komt voornamelijk door de lopende investeringsprojecten waarbij de uitgaven niet meer in 2022 plaatsvonden, maar wel volgden of zullen  volgen in 2023. Daarom werden deze investeringsoverschotten van 2022 hoofdzakelijk doorgeschoven naar 2023. Hierbij een inkijk in de grootste verschuivingen:

  • € 2 700 000,00 – renovatie CC De Herbakker
  • € 1 100 000,00 – renovatie stadhuis
  • € 800 000,00 – wegenis
  • € 650 000,00 – kerkfabrieken Sint-Antonius, Sint-Vincentius en de toren OLV Ten Hemel opgenomen
  • € 220 000,00 – aanschaf rollend materiaal

Schuldgraad ruim onder het gemiddelde van het Vlaams Gewest

De schuldgraad van Eeklo per inwoner is gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. Dit komt omdat het noodzakelijk was om extra leningen aan te gaan in functie van enkele grote projecten, zoals de renovatie van het stadhuis en CC De Herbakker. Het goede nieuws is wel dat we met een schuldgraad van net geen € 900 per inwoner nog ruim onder het gemiddelde van het Vlaamse Gewest (+/- € 1 230,00 in 2021) zitten.

Aanpassing meerjarenplan

Na het afronden van de jaarrekening 2022 werd er onmiddellijk werk gemaakt van een aanpassing meerjarenplan 9. Deze aanpassing is echter beperkt en omvat onder andere het resultaat van de jaarrekening 2022, de overdracht van resterende investeringskredieten van 2022 naar 2023, de aankoop van Markt 23 en Markt 25, en enkele aanvullende personeelsfuncties ter versterking van de dienstverlening.

Zoals het een meerjarenplan betaamt, sluiten we ook hier af met een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge aan het einde van het meerjarenplan, namelijk in 2025

Echter, eind 2023 plannen we nog een aanpassing meerjarenplan, waarbij de diensten zullen bevraagd worden en het beleid eventueel zal worden bijgestuurd.

Als je meer informatie wilt over de jaarrekening 2022 en de aanpassing van meerjarenplan 9, kun je deze digitaal vinden op de website. Deze werden toegelicht in een gemeenteraadscommissie op 15 juni 2023 en werd voorgelegd ter vaststelling aan de OCMW- en de gemeenteraad van 19 juni 2023. Deze gemeenteraad kan je herbeluisteren op www.eeklo.be/gemeenteraad.

Schepen van financiën Koen Loete: “de stadsfinanciën zijn ondanks de verschillende crisissen (corona, inflatie, energie) op orde, met een voldoende overschot om de toekomst te verzekeren, zowel in exploitatie als in investeringen, en dat met matige belastingen en een lage schuldgraad, één van de laagste in het Meetjesland.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder