Sla navigatie over

Gemeenteraad oktober: Open Vld wil duidelijkheid over centrumparking

Gemeenteraad 24 oktober. Toegevoegd punt van de Open Vld-fractie.

Naam indiener: Christophe De Waele

 Centrumparking voor Eeklo


TOELICHTING

Via de media moest de gemeenteraad vernemen dat het schepencollege eenzijdig beslist heeft het gemeenteraadsbesluit dd. 18/10/2021 naast zich neer te leggen en af te zien van de participatie in een ondergrondse centrumparking.  Los van het feit dat deze beslissing niet past in de visie van Open Vld Eeklo moeten we vaststellen dat het CBS een opdracht, gegeven vanuit het hoogste orgaan van de stad nl. de gemeenteraad, negeert en eenzijdig totaal andere beslissingen neemt en communiceert. Het betekent dat het schepencollege zich boven de gemeenteraad stelt en het DLB aan haar laars lapt.

We citeren uit het GRbesluit dat bovendien door de huidige meerderheidspartijen unaniem werd goedgekeurd:

De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om in het kader van de optie parkeervrije markt te zorgen voor de snelle realisatie van het dossier ‘bouwen van een ondergrondse centrumparking voor de nodige rotatieparkeerplaatsen’ in samenwerking met de privaatsector. Daarvoor wordt het princiepsakkoord van juni 2021 verder uitgevoerd alsook de lopende onderzoeken, om dit dossier juridisch administratief te onderbouwen, dringend gefinaliseerd. 

We lezen nu in een persbericht “Om budgettaire redenen zal er niet worden ingezet op een ondergrondse parking.” Deze beslissing werd naar verluidt ook reeds medegedeeld aan de privéinvesteerder en de plannen voor de afbraak van de site Dreamland-Decora zijn ondertussen lopende. De privéondernemer zal ongetwijfeld zijn bouwplannen aanpassen en zo is de realisatie van een centrumparking als alternatief voor de parkeervrije markt verloren.  Bovendien wordt deze beslissing gemotiveerd door een foutieve weergave van de feiten omtrent nieuwe beschikbare parkeerplaatsen voor parkeren in het centrum. 

Open Vld vindt dat het schepencollege hier cavalier seul gespeeld heeft en, ondanks de beslissing van de gemeenteraad, op een niet democratische manier een belangrijk toekomstperspectief voor onze stad, voor onze handelaars en ondernemers in het bijzonder, teniet heeft gedaan. Het zal binnen een aantal jaren alweer een gemiste kans blijken.

Het ware wenselijk en fair geweest, gelet op het eerdere gemeenteraadsbesluit inzake de realisatie van een ondergrondse centrumparking, dat de meerderheid dit punt terug op de agenda van de gemeenteraad had gezet en met haar argumenten al dan niet een nieuwe beslissing had genomen in de gemeenteraad. Zo had de volledige gemeenteraad kennis kunnen nemen van de argumenten.

Open Vld blijft echter constructief en stelt de samenstelling van een werkgroep voor met daarin alle belangrijke stakeholders om te onderzoeken welke juridische en financiële mogelijkheden er zijn om alsnog deze volwaardige centrumparking te realiseren.

JURIDISCH KADER

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 van het Vlaams Parlement dat de werking van de Vlaamse gemeenten regelt. Op 1 januari 2019 werd het opgevolgd door het Decreet lokaal bestuur;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 oktober 2021 met betrekking tot het realiseren van een centrumparking: 

Overwegende dat het enkel de gemeenteraad toekomt om gemeenteraadsbesluiten te wijzigen. 

Vraagt Open Vld dan ook opnieuw de stemming over de realisatie van een centrumparking. 

BESLUIT

Artikel 1:

De gemeenteraad bevestigt haar besluit van 18/10/2021 en geeft opdracht aan het CBS om het dossier voor een ondergrondse centrumparking op de site Dreamland-Decora verder te zetten zodat de nodige rotatieparkeerplaatsen gerealiseerd worden als alternatief voor de parkeervrije markt, voor de 60 nieuwe wooneenheden, de nieuwe winkels, de eventuele komst van het stadskantoor in het centrum op de site Paterskerk en parkeerruimte om activiteiten voor groot publiek in een gerenoveerde Paterskerk mogelijk te maken.

Artikel 2:

De gemeenteraad stemt in met de samenstelling van een werkgroep met daarin alle belangrijke stakeholders om te onderzoeken welke juridische en financiële mogelijkheden er zijn om alsnog deze volwaardige centrumparking te realiseren.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder