Sla navigatie over

Blue Bikes Eeklo - gratis fietsontlening aan het station

De stad Eeklo geeft de opdracht aan Groep INTRO vzw om als uitbater op te treden van het fietspunt in het station van Eeklo. Ze zullen de pendelaars die de trein en de fiets combineren, voorzien van volgende dienstverlening: toezicht op de fietsstallingen (op dit ogenblik zijn er 247 fietsstalplaatsen aan het Eeklose station); ordehandhaving en onderhoud van de fietsstallingen; beheren weesfietsen; fietsherstel volgens het thuiskomprincipe (fietspuntmedewerkers zorgen dat je op een veilige en reglementaire wijze met je fiets thuis geraakt. Voor een meer ingewikkelde herstelling of een grondig onderhoud van je fiets kan je in het fietspunt niet terecht); fietsverhuur (Blue-bike en recreatieve fietsen – deze laatste zijn geen Blue-bikes); toeristisch (fiets-)infopunt extra dienstverlening aan het stadsbestuur: - het onderhoud van de autoparkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving van het station - onderhoud groen in de onmiddellijke stationsomgeving - signaalfunctie tav bestuur en politie m.b.t. vandalisme en overlast - onderhoud van dienstfietsen (12) en pendelfietsen (2) van de stad Eeklo.

De stad Eeklo is bereid om jaarlijks een financiële bijdrage van € 26.500 te leveren volgens de principes van de klaverfinanciering zoals voorzien in het decreet op de lokale diensteneconomie van 21 december 2006 en het Ministerieel Besluit van 5 oktober 2007 tot uitvoering van het Besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2007 houdende de lokale diensteneconomie.

Het fietspunt is een project dat kadert in het decreet lokale diensteneconomie. Het decreet heeft als doel het creëren van bijkomende tewerkstelling voor werkzoekenden uit kansengroepen (laaggeschoolde werklozen, leefloongerechtigden en gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp) in combinatie met een lokale dienstverlening. In Eeklo voorziet Intro in een tewerkstelling van minimaal twee voltijdse equivalenten van doelgroepwerknemers met een contract van onbepaalde duur, de doelgroepmedewerkers worden ondersteund, begeleid en opgevolgd door een begeleider-instructeur en een projectverantwoordelijke.

BLUE-BIKES Met de komst van het Fietspunt wordt het ook mogelijk om vanaf februari 2014 in het station van Eeklo een Blue-bike te ontlenen. Dit gaat om deelfietsen die gebruikt worden door personen die in Eeklo wonen/werken en de afstand van het station naar het werk of naar huis met de fiets afleggen. Je neemt een abonnement van € 10 per jaar en je kan op elk moment een fiets huren.

De ritprijs volgt de door Blue-mobility gehanteerde ritprijs, raadpleegbaar op de website www.blue-bike.be en bedraagt op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst € 3 per uitlening (btw inclusief). Alle kosten die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de fietsen (ontlening langer dan 24 uur, diefstal, schade...) blijven voor rekening van de gebruiker en zijn dus niet voor de stad Eeklo.

DERDEBETALERSREGELING De stad Eeklo sluit ook een derdebetalersregeling af met Blue-mobility voor het gebruik van het Blue-bike deelfietssysteem. Dit moet een stimulans zijn om meer mensen naar trein & fiets te brengen. De tussenkomst van de stad maakt het ook voor bedrijven en werknemers financieel interessanter om over te stappen naar de fiets als transportmiddel. De stad komt voor € 2 tussen in de door de klant te betalen ritprijs van de Blue-bike uitleningen op haar grondgebied en voor de ritten die haar bewoners maakt in andere steden/gemeenten. Dankzij een overeenkomst tussen Blue-mobility en de Vlaamse overheid, komt de Vlaamse overheid, wanneer er door een lokale overheid een derdebetalersregeling wordt afgesloten, eveneens voor € 1 tussen in de ritprijs voor de klant. De kortingen worden telkens verrekend op het rittarief van de klant, waardoor deze een korting krijgt van € 3 per rit en zodus € 0 betaalt.

De tussenkomst door de stad in de gemaakte ritten in Eeklo bedraagt € 2 (incl btw) per rit (24u blue-bike) met een maximum van 5.000 ritten op jaarbasis of € 10.000 (incl. btw). De tussenkomst door de stad Eeklo in de gemaakte ritten van haar inwoners in andere steden en gemeenten met een maximum van € 2 (incl btw) per rit (24 uur Blue-bike) met een maximum van 1.000 ritten op jaarbasis. Deze tussenkomst zal door de Vlaamse Overheid, zolang deze haar engagement aanhoudt, automatisch verhoogd worden met een extra € 1 (incl btw) per rit waardoor de klant nog € 0 (incl btw) betaalt per gereden rit van 24u.

Het uitleenpunt van Blue-bike in Eeklo zal het fietspunt (incl. sleutelautomaat) aan het station zijn. In de eerste maanden zullen de 12 Blue-bikes enkel manueel in het fietspunt te ontlenen zijn. De sleutelautomaat die de 24/24 service geeft, heeft meer voorbereiding nodig. Die kan voorzien worden voor ten laatste begin april. Blue-mobility zal, voor eigen rekening en indien noodzakelijk, het aantal fietsen dat aangeboden wordt aan het station van Eeklo verhogen in functie van de effectieve verhuringen. Door de uitbreidbaarheid van de sleutelautomaat en het fietspunt kan dit op korte termijn uitgevoerd worden. Het derdebetalersysteem is geldig voor de periode van 1 januari 2014 tot 1 september 2014.

Er zijn in totaal 44 Blue-bike punten in België, waarvan het grootste aantal in Oost-Vlaanderen: Gent (5), Deinze (2), Zottegem, Aalst, Dendermonde, Lokeren, Sint-Niklaas en daar is sedert begin 2014 Eeklo bij.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder