Sla navigatie over

-3,2% werkzoekende Eeklonaren minder dan in 2014

Stad, OCMW en het Lokaal Sociaal Beleid ondersteunden in de afgelopen periode een aantal projecten en initiatieven die bijdragen aan het tewerkstellen van werkzoekenden met bijzondere aandacht voor de meer kwetsbare werkzoekenden zoals laaggeschoolden (jongeren) en langdurig werklozen. Zo werden projectmiddelen Lokaal Sociaal Beleid verschaft aan 3 initiatieven: 1. Bouwbaan. Dit initiatief van de bouwconfederatie leidt jongeren en kwetsbaren toe naar een duurzame job in de bouwsector. In 2015 begeleidden ze 69 werkzoekenden waarvan ze er 39 konden helpen aan een job waarvan er 13 voorheen langdurig werkloos waren. 2. JIOW (Jongeren Intensieve Begeleiding door Werkplekleren) Ook werd er een subsidie toegekend aan het project Werkinleving in Eeklo van VDAB. Dit project werd nadien omgedoopt tot JIOW en begeleidt -25 jarigen, voornamelijk laag of midden geschoold, aan de hand van werkplekleren en helpt hen bij het vinden van een job. Jaarlijks begeleidden ze minimum 20 jongeren waarvan er minstens 10 afkomstig zijn uit Eeklo. 75% van deze jongeren wordt hierbij aan een job geholpen. 3. Arbeid en Zorg Resoc Meetjesland, Leie Schelde ontving een financiële bijdrage voor het uitwerken van een actieplan met als doel het verbeteren van de samenwerking tussen enerzijds arbeidstrajectinitiatieven en anderzijds de zorgsector. Naast de middelen Lokaal Sociaal Beleid worden er ook middelen voorzien voor het voeren van de regierol sociale economie. Deze opdracht werd gegeven aan Resoc. Eeklo werkt hiervoor samen met 4 andere Meetjeslandse gemeenten. OCMW Eeklo neemt ook heel wat initiatieven om cliënten aan het werk te helpen. Zo worden er pre-trajecten naar werk georganiseerd waarbij cliënten bij het begin van hun activeringstraject eerst stage lopen om onder meer hun competenties in kaart te brengen. Daarnaast worden door het team tewerkstelling RMI-gerechtigden (recht op maatschappelijke integratie) toegeleid naar een reguliere tewerkstelling. Dit gaat jaarlijks over meer dan 100 trajecten per jaar. OCMW Eeklo stelt ook jaarlijks meer dan 30 personen tewerk in het kader van een artikel 60 overeenkomst. Dit betekent dat deze personen aan de slag gaan in het OCMW zelf of bij partners zoals scholen en woonzorgcentra. In 2015 waren er ook nog initiatieven die genomen werden door externe partners. Voorbeelden hiervan zijn: • Intensief werkplekleren door MLWB en groep Intro: Zij boden aan langdurig werkzoekenden intensieve werkplekbegeleiding aan. Ze bereikten hierbij jaarlijks 40 personen. • WIJ door Vokans organiseert ism Alexander Calder: laaggeschoolde jongeren worden intensief ondersteund aan de hand van werkplekleren. Ze bereiken hierbij jaarlijks een 80-tal jongeren uit het Meetjesland. We zijn dan ook blij dat we zien dat de werkloosheidscijfers in 2015 met 3,2% gedaald zijn tegenover 2014. Deze stijging is het grootst bij de -25 jarigen (-6,6%).

In bijgevoegd document vindt u alle cijfers.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder